Hälsosam & hållbar organisation

Stöd och råd för att arbeta strategiskt med medarbetarnas hälsoutveckling

Hälsa på en arbetsplats handlar i första hand om att varje medarbetare har ansvar för sin egen hälsa.  Hälsa på en arbetsplats handlar också om ledaransvar för att skapa en hälsosam organisation. Det är vår erfarenhet att chefer som ser medarbetarnas hälsa som en tillgång integrerar hälsoarbete som en del i övrig verksamhet. Hur man kan läsa av och åtgärda tidiga tecken på stress och ohälsa, eller inspiration att skapa en hållbar prestationsmiljö, är viktiga aspekter för att skapa en hälsosam och hållbar organisation.

Pro+Fit Health AB är godkända anordnare anordnare av arbetsplatsnära stöd. Läs mer på www.forsakringskassan.se.

Exempel på tjänster inom hälsosam & hållbar organisation

  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Rehabilitering (läs mer )
  • Orienterande samtal
  • Hälsans ROI
  • Utvecklingsarbete utifrån resultat från genomförda analyser
  • Konflikthantering, trepartssamtal
  • BAM-utbildning

De flesta företag behöver kontinuerligt se över sina policys utifrån gällande lagstiftning. Vill ni arbeta strategiskt med företagets hälsa så kontakta oss.

Kontakt